Radiologická fyzika – příklady a otázky
Radiologická fyzika – příklady a otázky
Autor: doc. Ing. František Podzimek, CSc.
Radiologická fyzika – příklady a otázky - je určena především vysokoškolským studentům bakalářského studijního oboru „Radiologický asistent“ FBMI ČVUT k prohloubení učiva v základním kurzu radiologické fyziky I a II. Využití najde také u studentů ostatních bakalářských i magisterských oborů FBMI ČVUT v předmětech – radiační ochrana, radioekologie apod. Studijní text je také určen studentům jiných vysokých škol se zaměřením na fyziku ionizujícího záření a jeho aplikací. Své uplatnění najde i u studentů medicínských oborů při studiu biofyziky ionizujícího záření.
Cílem učebního textu je seznámit studenty se základními matematickými postupy nutnými pro řešení konkrétních praktických úloh z oblasti radiologické fyziky a radiační ochrany. Postupně se proberou úlohy ze stavby hmoty, při určování základních vlastností radioaktivní přeměny – výpočet aktivity, poločasu přeměny, přírodní radioaktivity atd. Při řešení praktických příkladů si student prohloubí znalosti obecných charakteristik interakce ionizujícího záření s látkou (zejména záření alfa, beta, gama), průchod svazků záření látkou, výpočet stínění, polotloušťky apod. Student tak získá praktické znalosti při výpočtech základních dozimetrických veličin – aktivity, expozice, kermy, dávky, dávkového ekvivalentu, efektivní dávky a dalších veličin.

Učební text je rozdělen na osm tematických okruhů, které postupně procházejí hlavní problematiku radiologické fyziky. V úvodu každé kapitoly jsou uvedeny základní pojmy, vztahy a vzorce potřebné k řešení 25 modelových příkladů v každé kapitole. Celkem sbírka obsahuje 230 příkladů, z toho 24 řešených. Na konci textu je soubor 230 kontrolních otázek s mnohočetným výběrem odpovědí. Soubor otázek vychází z předpokládaného rozsahu teoretických znalostí požadovaných pro získání zvláštní odborné způsobilosti pro nakládání se zdroji ionizujícího zářením a může sloužit i k dílčí přípravě na tuto zkoušku, která je pro určitý okruh pracovníků požadována Státním úřadem pro jadernou bezpečnost (SÚJB).