Radiologická fyzika – Fyzika ionizujícího záření
Radiologická fyzika – Fyzika ionizujícího záření
Autor: doc. Ing. František Podzimek, CSc.
Radiologická fyzika – Fyzika ionizujícího záření seznamuje čtenáře se základy fyziky ionizujícího záření, od jeho vzniku, vlastností, zdrojů, mechanizmů interakcí s živou i neživou hmotou, s možností jeho detekce až po jeho aplikace a využití, výskyt v životním prostředí, ochranou před jeho účinky i možnostmi jeho zneužití. Zahrnuje oblast radiologie se zaměřením na fyziku ionizující záření XE "ionizující záření" .
Cílem publikace je přístupnou, encyklopedicky pojatou formou, s minimem složitých matematických vzorců a maximem názorných obrázků a schémat poskytnout ucelený pohled na problematiku ionizujícího záření, od jeho původu, možností jeho použití i zneužití až po radiační rizika, včetně popisu ionizujícího záření v legislativě národních a mezinárodních institucích.

Publikace je určena všem zájemcům o problematiku ionizujícího záření, především pak studentům bakalářských oborů se zaměřením na fyziku ionizujícího záření, radiační ochranu a využití ionizujícího záření. Využití najde u vysokoškolských studentů bakalářských studijních oborů Fakulty biomedicínského inženýrství ČVUT v Praze (se sídlem na Kladně) - „Radiologický asistent" k prohloubení učiva v základním kurzu radiologické fyziky, dále u studentů studijním oborů „Biomedicínský technik", „Zdravotnický záchranář" a „Plánování a řízení krizových situací" v předmětech „radiační ochrana" a „ochrana před účinky ionizujícího záření". Učební text je určen i studentům se zaměřením na fyziku ionizujícího záření a jeho aplikací a studentům ostatních vysokých škol se zaměřením na studijní obory „Radiologický asistent, technik nebo fyzik".

Text je rozdělen na jedenáct tematických okruhů, které postupně procházejí hlavní problematiku fyziky ionizujícího záření. Po úvodní kapitole, která čtenáře seznamuje se vznikem hmoty a elementárních částic, následuje deset kapitol, které postupně procházejí hlavní problematiku fyziky ionizujícího záření. Jednotlivé kapitoly pak jsou: Stavba atomů; Radioaktivní přeměna XE "Radioaktivní přeměna" ; Vlastnosti ionizujícího záření; Zdroje ionizujícího záření; Interakce ionizujícího záření s hmotou; Dozimetrie ionizujícího záření; Principy detekce ionizujícího záření; Metrologie ionizujícího záření; Biologické účinky ionizujícího záření; Ochrana před ionizujícím zářením.

V poslední kapitole je soubor 55 kontrolních úloh k jednotlivým tématům, které slouží k přípravě na závěrečné zkoušky.

Problematice neionizujícího záření se publikace nevěnuje.